תקנות לפיצוי נפגעי גזזת

תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (תשלום פיצוי חד פעמי, קיצבה ומענק), התשנ"ה-1995

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ג) לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני מתקינה תקנות אלה:

1.הגדרות

בתקנות אלה –

"גימלה" – פיצוי פד-פעמי, קיצבה חודשית, מענק במקום קיצבה ומענק לשאירים כמשמעותם בחוק;

"תביעה" – תביעה לגימלה, שהוגשה למשרד הבריאות כאמור בסעיף 6 לחוק;

"תובע" – נפגע או שאיר התובעים גימלה לפי החוק.

2.השלמת פרטים

 

  • משרד הבריאות יעביר למוסד כל תביעה שאושרה בצירוף החלטות הועדות כאמור בסעיף 12(א) לחוק.
  • ראה המוסד שפרטי התביעה או המסמכים המצורפים לה אינם מספיקים כדי לברר את זכות התובע לגימלה או כדי לקבוע את שיעורה, יבקש המוסד מהתובע השלמת הפרטים החסרים; לא השלים התובע את הפרטים הנדרשים תוך 90 ימים מיום שביקש זאת המוסד – יפסיק המוסד את הטיפול בתביעה ויודיע על כך לתובע.
  • השלים התובע את הפרטים החסרים לאחר שהטיפול בתביעה הופסק כאמור בתקנת משנה (ב), יחודש הטיפול בתביעה.

3.תקופות ומועדי תשלום גימלה

 

  • פיצוי חד-פעמי וכן מענק לפי סעיף 4 או סעיף 10 לחוק ישולמו בחודש שלאחר החודש שבו התקבלה במוסד החלטת משרד הבריאות בתביעה ולא לפני ה-15 בחודש, ובלבד שהתובע המציא למוסד את כל הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע התשלום.
  • קיצבה חודשית לפי סעיף 3 לחוק תשולם במועד תשלום הגימלאות שלפי חוק הביטוח הלאומי ובעד התקופה המתחילה ב-1 בחודש שבו היה התובע לנפגע, ואולם לא תשולם קיצבה בעד תקופה שקדמה ליום תחילו של החוק.

4.תשלום הגימלה

 

  • גימלה לפי תקנות אלה תשלום לחשבון הבנק שאת פרטיו מסר התובע, בכתב, בטופס התביעה, ויראו תשלום כאמור כתשלום לזכאי לקיצבה.
  • שוהה התובע בחוץ לארץ, שלום הגימלה המגיעה לו לחשבון בנק בישראל שאת פרטיו מסר התובע כאמור בתקנת משנה (א).

הודעה על שינויים

  1. מקבל קיצבה לפי תקנות אלה יודע למוסד, בכתב, אם שהה מחוץ לישראל תקופה העולה על ששה חודשים.