מהי מחלת מקצוע?

מחלת מקצוע

מחלת מקצוע היא מחלה שהמבוטח בביטוח לאומי חלה בה עקב עבודתו או עקב עיסוקו כעובד עצמאי ואשר מופיעה ברשימת המחלות שבתקנות הביטוח הלאומי.

המחלה תיחשב לעובד כמחלת מקצוע אם היא נגרמה לו באופן ישיר בשל החשיפה לחומרים או לסביבה כחלק מתנאי העבודה.

התוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי מפורטת רשימת מחלות המקצוע.

עובד אשר אינו מסוגל לעבוד עקב פגיעה בעבודה, זכאי לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי ההיעדרות מהעבודה והוצאות הטיפול הרפואי.

במקרה שנקבעה נכות כתוצאה מהפגיעה בעבודה, העובד עשוי להיות זכאי לתשלום קצבת נכות או מענק נכות.

נפגע עבודה עשוי להיות זכאי למענק נכות מעבודה.

אם נקבעה לו דרגת נכות יציבה הגבוהה מ-5%, הוא עשוי להיות זכאי לקצבת נכות מעבודה.

תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה תטופל רק אם הוגשה קודם לכן תביעה לדמי פגיעה, שבעקבותיה הוכרה הפגיעה כפגיעה בעבודה. עובד שהגיש תביעה להכרה בפגיעה בעבודה תוך 12 חודשים ממועד היווצרות הנכות, ואת התביעה לקביעת דרגת נכות תוך 12 חודשים ממועד ההכרה בפגיעה, זכאי לגמלה מלאה ללא הפחתה מיום תחילת הנכות.