החזר / פטור ממס הכנסה

על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, קובע כי עיוור ומי שסובל מנכות רפואית של למעלה מ-90%, זכאי לקבלת פטור מתשלום מס הכנסה על הכנסתו עד לגובה התקרה הקבועה בחוק. תקרה זו משתנה משנה לשנה וניתן לקבל אותה וגם רטרואקטיבית עבור 6 שנים אחרונות, בהתאם למועד תחילת הנכות שנקבע על ידי הועדה.

מתי ניתן לקבל פטור ממס הכנסה?

הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת ההכנסה המתעדכנת מידי שנה. התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת מעבודתו, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד. יחד עם זאת, במידה והנכה אינו מגיע להכנסה השנתית המינימאלית הקבועה בחוק, יאושר לו פטור מתשלום מס הכנסה עד לגובה תקרה מסוימת וזאת גם אם מדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית.


חשוב לדעת כי מי שנכותו נקבעה כבר על ידי ועדה רפואית, במסגרת תביעה בגין פגיעה מעבודה, תביעה במסגרת חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תביעה במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, חוק הפיצויים לנפגעי גזזת וכו', יכול להסתמך על קביעה זו גם לצורך תביעתו לקבלת פטור ממס הכנסה. במקרים אחרים, בהם טרם נקבעה נכותו הרפואית של התובע, יהיה עליו להיבדק ע"י ועדה רפואית של ביטוח לאומי, אשר תקבע את נכותו לצורך התביעה לקבלת הפטור.

חישוב אחוזי הנכות

חישוב גובה הנכות, נעשה באמצעות שקלול אחוזי נכות של סך כל הנכויות הרפואיות שנקבעו בגין הפגיעות באיברי הגוף השונים. כך לדוגמא, אם לתובע נקבעו 10% בגין הגבלות בתנועות עמוד השדרה ו-10% נכות בגין טינטון, אזי נכותו הכוללת תעמוד על 19% ולא על 20% כפי שלעיתים נהוג לחשוב. 

ערר על החלטת הועדה

על החלטת הועדה הרפואית הנ"ל ניתן לערער בפני ועדה רפואית לערערים ואולם החלטת הועדה הרפואית לערערים הינה סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה.

מי שהגיש תביעה לקבלת פטור מתשלום מס הכנסה, ונקבע כי נכותו אינה עוברת את הסף הקבוע בחוק, יהיה רשאי להגיש תביעה במסגרת הליך של החמרת מצב, בחלוף 6 חודשים מהמועד בו נבדק על ידי הועדה הרפואית בפעם האחרונה.

לצורך פתיחת ההליך מחדש, על התובע להמציא כמובן אישור רפואי המעיד על ההחמרה שחלה במצבו הרפואי. ללא אישור רפואי שכזה לא תתקבל בקשתו לדיון מחדש.